0002 Nissan Navara D-Cab

2018 Nissan Navara D-Cab 2 tone Canopy